Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-wychowawców

Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-wychowawców klas działa w naszej placówce od 2017 roku, z przerwą w działalności Sieci w latach 2019-2021

Celem powstania „Sieci” jest:

budowanie autorytetu nauczyciela w oczach uczniów i rodziców, budowanie zespołu klasowego i kierowanie nim, rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych i rozwiązywanie różnych przypadków wychowawczych, motywowanie uczniów do nauki i pożądanych zachowań, efektywna współpracy z rodzicami; wymiana doświadczeń.

Formy działań:

  • Szkolenia: prowadzący – specjaliści z Poradni, sami uczestnicy, zaproszeni goście z instytucji zewnętrznych,
  • Analiza przypadków trudnych, problemowych z zespołem klasowym, bądź z kontrakcie z indywidualnym uczniem – mini superwizje,
  • Wymiana doświadczeń – przedstawienie przez uczestników własnego warsztatu pracy w proponowanych tematach, np. prowadzenie godz. wych., lekcje tematyczne, np. z podwyższania kompetencji tzw. miękkich – komunikacja interpersonalna, asertywność itp.

Udział w sieci jest bezpłatny.

Koordynator sieci: Arkadiusz Szczepański (od 2022 r.)

Zapraszam serdecznie na proponowane przez nas działania/spotkania Sieci.

W tym dziele będą mogli Państwo znaleźć aktualne informacje o szkoleniach i spotkaniach na nowy rok szkolny 2023/24

oraz opracowania ze spotkań z lat ubiegłych

2023/2024

Kopia – Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców szkół z (4)

Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców szkół z WŁAŚCIWA

Informacja z działań podejmowanych w rok. szk. 2022/23 

W  rok. szk. 2022/23 zawiązano grupę nauczycieli/wychowawców zgłaszających gotowość uczestniczenia w działania w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Wychowawców. Sieć działa w ramach grupy zamkniętej, tj. 11 wychowawców. Zgłoszenie uczestnictwa w działaniach Sieci nastąpiło po wystosowaniu ogłoszenia otwartego do nauczycieli w poszczególnych szkołach powiatu nakielskiego w październiku 2022 r. (ogłoszenie o pierwszym spotkaniu – droga e-mail i informacja na portalach informacyjnych).

I spotkanie 9.11.2022 r. Zawiązanie grupy – spotkanie organizacyjne. – 1.5 h
Przedstawiono propozycje działań w ramach Sieci:
Szkolenia tematyczne.
Doświadczenia własne. Opis przypadku, trudności ucznia/z klasą.
Prezentacja warsztatu pracy nauczyciela na godz. wych.
Możliwość organizacji wspólnych szkoleń (odpłatność osobowa).
Ustalono zasady działania Sieci.
Utworzono grupę kontaktową na WhatsApp, w celu usprawnienia komunikacji personalnej uczestników i koordynatora.

 

II spotkanie 30.11.2022 r. szkolenie: Jak pomóc uczniom uwolnić się od grania ról? – 1.5 h
Przedstawiono sposoby pomocy uczniom w uwalnianiu się od grania narzuconych ról? – forma przekazu – warsztatowa, ćwiczenia aktywizujące, wyzwalające problem/dylemat, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia na odegranie – scenki, dyskusja, omówienie.

 

III spotkanie 11.01.2022 r. temat: Doświadczenie własne – opis przypadku przez wychowawcę. – 1,5 h,
Zgłaszający się wychowawcy przedstawili opis problemu ucznia/klasy wg wcześniej podanego schematu opisu. Praca na odczuciach grupy, interakcjach, informacje zwrotne, nazywanie problemu, pokazywanie schematów działania, wnioski grupy/prowadzącego.


IV spotkanie 22.02.2023 r. – temat: Jak przeprowadzać zajęcia z godziny wychowawczej – prezentacje sposobów prowadzenia zajęć – wymiana doświadczeń. – 1,5 h

Uczestnicy przedstawili własny warsztat pracy. Przedstawiono propozycje schematu poprowadzenia zajęć wychowawczych tak aby zaktywizować młodzież do dyskusji.

 

V spotkanie 15.03.2023 r. – temat: Prezentacja ćw. integrujących grupę oraz ćw. wzmacniających poczucie własnej wartości – wymiana doświadczeń. – 1,5 h

W kontynuacji tematu z poprzedniego spotkania przedstawiono zestaw ćw. i zadań wzmacniających poczucie własnej wartości. Uczestnicy zaprezentowali własny warsztat pracy.

VI spotkanie 19.04.2023 r. temat: Doświadczenie własne – opis przypadku przez wychowawcę.

Zgłaszający się wychowawcy przedstawili opis problemu ucznia/klasy wg wcześniej podanego schematu opisu. Praca na odczuciach grupy, interakcjach, informacje zwrotne, nazywanie problemu, pokazywanie schematów działania, wnioski grupy/prowadzącego.

UWAGI:
Z ewaluacji prowadzenia Sieci... w roku szkolnym 2022/2023 wynika, iż nauczyciele deklarują chęć uczestnictwa w spotkaniach Sieci w nowym roku szkolnym. Wnioskują o większą częstotliwość spotkań. W stopniu bardzo dobrym oceniają schemat i styl prowadzenia zajęć. Zamierzają zachęcić innych wychowawców do uczestnictwa w spotkaniach/szkoleniach w ramach działania Sieci w nowym roku szkolnym.
Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują Notatkę ze spotkania przesłaną drogę elektroniczną.