Zespół do spraw interwencji kryzysowej i terapii psychologicznej (wsparcia psychologicznego)

Członkowie zespołu

Lider: mgr Dobrosława Jedynak (psycholog).

Zespół: mgr Ewa Burzyńska (psycholog), mgr Lidia Lemańska (psycholog). mgr Magdalena Sławińska (psycholog), mgr Arkadiusz Szczepański (psychoterapeuta/socjoterapetua)

Interwencja kryzysowa

Według Gillianda „kryzys jest odczuwaniem lub doświadczaniem wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia sobie”.

Sytuacjami wywołującymi kryzys mogą być m.in.  sytuacje stresowe:

  • śmierć,
  • choroba,
  • wypadek,
  • wydarzenie losowe o charakterze katastrofy, kataklizmu,
  • zagrożenie samobójstwem,
  • przemoc, itd.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych, której celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie nosi nazwę interwencji kryzysowej. Polega ona na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa, wsparciu emocjonalnym i informacyjnym, zniesieniu bądź zminimalizowaniu lęku,  określeniu społecznego wsparcia i znalezieniu rozwiązań. Jest ona istotna z uwagi na niebezpieczeństwo powstania objawów długotrwałego stresu pourazowego i wielu innych przykrych doznań emocjonalnych. Pomaga w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i takim przewartościowaniu kryzysu, by mógł on w jak największym stopniu sprzyjać rozwojowi i wzmocnieniu człowieka.

Poradnia udziela pomocy indywidualnej i grupowej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom, którzy byli uczestnikami bądź świadkami sytuacji kryzysowych w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych poprzez:

  • prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych,
  • psychoedukację rodziców,
  • bezpośrednią pomoc w sytuacji zdarzenia dotyczącego dzieci i młodzieży- interwencja wobec dziecka , jego rodziców, nauczycieli.