Zespół do spraw problemów edukacyjnych i terapii pedagogicznej, w tym – uczniowie z wadą wzroku, słuchu oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce

Członkowie zespołu

Lider: mgr Lucyna Bąk (pedagog terapeuta).

Zespół: mgr Joanna Rygielska (surdopedagog), mgr Małgorzata Borkowiak (tyflopedagog), mgr Danuta Przykucka (pedagog), mgr Danuta Andrzejewska (pedagog-terapeuta), mgr Anna Nowicka (psycholog),

Problemy edukacyjne

Najczęściej spotykanymi przyczynami trudności w uczeniu się czyli niemożności sprostania wymaganiom szkolnym są:

  • obniżona zdolność intelektualna,
  • fragmentarycznie deficyty rozwojowe w zakresie systemu percepcyjno – motorycznego,
  • wady narządów zmysłu: wzroku i słuchu,
  • inne problemy zdrowotne,
  • zaniedbania dydaktyczne środowiska,
  • brak motywacji do nauki.

Prowadzona w Poradni pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Poza diagnozą przyczyn trudności dydaktycznych na terenie placówki, prowadzona jest również terapia pedagogiczna mająca na celu korygowanie deficytów w zakresie systemu percepcyjno-motorycznego i doskonalenie podstawowych technik szkolnych.

Diagnoza i terapia prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej.

Zespół oferuje również wsparcie, indywidualne konsultacje, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, rodziców oraz dla dzieci i młodzieży.