Oferta

ikona-ggr-oferta-green1-226x226Oferujemy pomoc w zakresie diagnozy, doradztwa, profilaktyki, terapii, którą adresujemy do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z terenu powiatu nakielskiego. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne. Zapewniamy prawo do anonimowości i zachowania tajemnicy. Przyjęcie do Poradni następuje po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka). W celu wydania opinii lub orzeczenia konieczne jest następnie złożenie odpowiedniego wniosku. Druki zgłoszeń i wniosków znajdują się w sekretariatach Poradni oraz na stronie internetowej. Zachęcamy również do kontaktów telefonicznych.

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30. Informujemy, że niektóre formy terapeutyczne realizowane są w godzinach popołudniowych.

Oferujemy pomoc w zakresie:

diagnozy, doradztwa, profilaktyki, terapii, edukacji.

Adresujemy ją do

dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek

z terenu powiatu nakielskiego oraz do dzieci nieobjętych formami wychowania przedszkolnego zamieszkujących powiat nakielski.

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Zapewniamy prawo do anonimowości i zachowania tajemnicy.

Przyjęcie do Poradni następuje po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. 

W celu wydania opinii lub orzeczenia konieczne jest następnie złożenie odpowiedniego wniosku w Poradni.

Druk zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej, prosimy o przekazywanie Zgłoszeń poprzez skrzynkę podawczą, pocztą tradycyjną lub drogą mailową.

Zachęcamy do kontaktów telefonicznych oraz poprzez on-line.

Rok szkolny 2020/2021

Obszary działania Poradni:

Sekretariaty czynne są codziennie

od poniedziałku do piątku w godzinach:

w Nakle: 07.30-15.30, w Szubinie: 08.00-15.00

Uwaga: niektóre formy terapeutyczne realizowane są w godzinach popołudniowych.

 Diagnoza

 • Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych.
 • Diagnoza logopedyczna.
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej (badanie indywidualne w Poradni V-VIII).
 • Diagnoza uzdolnień.
 • Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
 • Diagnoza przyczyn problemów emocjonalnych i trudności wychowawczych.
 • Diagnoza dzieci z wadą wzroku, słuchu i z autyzmem.
 • Diagnoza opóźnień i zaburzeń rozwojowych dzieci.
 • Badania narządów zmysłów (wzroku i słuchu) na terenie Poradni.

Terapia i poradnictwo (formy grupowe będą realizowane w przypadku zmniejszenia zagrożenia epidemicznego)

 • Terapia pedagogiczna dla uczniów – szczególnie ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia psychologiczna i psychoterapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i trudności wychowawczych (indywidualna; grupowa)
 • Zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka (indywidualne i grupowe)
 • Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
 • Terapia i poradnictwo rodzinne.
 • Trening zastępowania agresji.
 • Poradnictwo w zakresie wyboru szkoły i zawodu.
 • Terapia indywidualna i grupowa dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Terapia Biofeedback.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (w tymz autyzmem) we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji Społecznej Twój Przyjaciel.

Konsultacje, poradnictwo, mediacje w szkołach i placówkach oraz na terenie Poradni.

Interwencje kryzysowe. Konsultacje i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych.

Psychoedukacja, pedagogizacja, szkolenia.

Wspomaganie placówek, przedszkoli i szkół w zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzeniu IPET-ów, indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, w edukacji uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych oraz (w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy Poradni oraz w miarę możliwości kadrowychi czasowych) polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.

w tym: Sieci współpracy i samokształcenia dla: pedagogów/psychologów szkolnych; logopedów szkolnych; szkolnych doradców zawodowych; wychowawców oraz  nauczycieli uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W ROKU SZKOLNYM 2020/21 nasze propozycje są ukierunkowane na wsparcie nauczycieli/rodziców/uczniów w związku z problemami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego i jego konsekwencjami w postaci problemów emocjonalnych, nowych wyzwań edukacyjnych, izolacji, zmian w funkcjonowaniu rodziny itp. (UZGADNIANE INDYWIDUALNIE ZE SZKOŁAMI).

Szkolenia będą prowadzone głównie metodami zdalnymi (webinaria), natomiast warsztaty zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z pandemii COVID – 19.

W roku szkolnym 2020 / 2021 planujemy:

 • Konferencję powiatową/warsztaty dla pedagogów/psychologów szkolnych oraz nauczycieli „Interwencje kryzysowe cz. II”
 • Warsztaty dla liderów młodzieżowych „Motywacja u nastolatków i sztuka pomagania rówieśnikom w kryzysie”
 • Ogólnopolski tydzień kariery – działania informacyjno/edukacyjne
 • Dzień Bezpiecznego Internetu – działania informacyjno/edukacyjne, konkurs dla młodzieży
 • Warsztaty zdrowia i relaksu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
 • Konkurs literacko – plastyczny dla młodzieży „Oni są wśród nas – uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole i w społeczeństwie”
 • Szkolenie zewnętrzne dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami „Autoagresja. Dlaczego dziecko robi sobie krzywdę”.
 • Mikołajkowy Konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – działania informacyjno/edukacyjne, dyżury telefoniczne specjalistów
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – działania informacyjno/edukacyjne, promowanie akcji „Polska na niebiesko”