Oferta

ikona-ggr-oferta-green1-226x226Oferujemy pomoc w zakresie diagnozy, doradztwa, profilaktyki, terapii, którą adresujemy do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z terenu powiatu nakielskiego. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne. Zapewniamy prawo do anonimowości i zachowania tajemnicy. Przyjęcie do Poradni następuje po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka). W celu wydania opinii lub orzeczenia konieczne jest następnie złożenie odpowiedniego wniosku. Druki zgłoszeń i wniosków znajdują się w sekretariatach Poradni oraz na stronie internetowej. Zachęcamy również do kontaktów telefonicznych.

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30. Informujemy, że niektóre formy terapeutyczne realizowane są w godzinach popołudniowych.

Rok szkolny 2019/2020

Obszary działania Poradni:

  1. Diagnoza

  1. Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych.
  2. Diagnoza logopedyczna.
  3. Diagnoza dojrzałości szkolnej (badanie indywidualne w Poradni V-VIII).
  4. Diagnoza uzdolnień.
  5. Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
  6. Diagnoza przyczyn problemów emocjonalnych i trudności wychowawczych.
  7. Diagnoza dzieci z wadą wzroku, słuchu i z autyzmem.
  8. Diagnoza opóźnień i zaburzeń rozwojowych dzieci.
  9. Badania narządów zmysłów (wzroku i słuchu) na terenie Poradni i szkół.
  1. Terapia i poradnictwo

  1. Terapia pedagogiczna dla uczniów – szczególnie ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  2. Terapia logopedyczna.

  3. Terapia psychologiczna i psychoterapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i trudności wychowawczych (indywidualna i grupowa).

  4. Zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka (indywidualne i grupowe).

  5. Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.

  6. Terapia i poradnictwo rodzinne.

  7. Trening zastępowania agresji.

  8. Poradnictwo w zakresie wyboru szkoły i zawodu.

  9. Terapia indywidualna i grupowa dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

  10. Terapia Biofeedback.

  11. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

  12. Warsztaty rozwoju kompetencji wychowawczych – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

  1. Konsultacje, poradnictwo, mediacje w szkołach i placówkach oraz na terenie Poradni.

  2. Interwencje kryzysowe. Konsultacje i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych.

  3. Psychoedukacja, pedagogizacja, szkolenia.

  4. Wspomaganie placówek, przedszkoli i szkół w zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzeniu IPET-ów, indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, w edukacji uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych oraz (w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy Poradni oraz w miarę możliwości kadrowych i czasowych) polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.

  5. w tym: Sieci współpracy i samokształcenia dla: pedagogów/psychologów szkolnych; logopedów szkolnych; szkolnych doradców zawodowych; wychowawców oraz nauczycieli uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W roku szkolnym 2019 / 2020 ponadto zapraszamy na:

 • Ogólnopolski tydzień kariery

 • Dzień Bezpiecznego Internetu

 • Konferencję powiatową/warsztaty dla pedagogów/psychologów szkolnych oraz nauczycieli „Interwencje kryzysowe cz. II”
 • Festyn oraz warsztaty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w ramach Tygodnia Autyzmu
 • Spotkania konsultacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych

 • Szkołę dla Rodziców i Wychowawców

Poradnia zapewnia wiele różnych prelekcji oraz zajęć warsztatowych, realizowanych po wcześniejszym (minimum 2–tygodniowym) pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez placówki.

Psychoedukacja, pedagogizacja – prelekcje/warsztaty dla nauczycieli

Wytłuszczoną czcionką zaznaczono propozycje prelekcji i warsztatów ukierunkowanych na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa oraz priorytety KO na rok szkolny 201/2020
 • Komputer, Internet – korzyści i zagrożenia dla dzieci i młodzieży.
 • Cyberprzemoc.
 • Agresja – objawy, przyczyny i sposoby zapobiegania.
 • Łagodzenie konfliktów w szkole – praca z młodzieżą. 
 • Integracja zespołu klasowego. 
 • Mobbing w szkole – zapobieganie agresji wśród młodzieży. Rozwijanie tolerancji wśród młodzieży.
 • Przemoc (w tym seksualna) wobec dziecka w środowisku rodzinnym – jak rozpoznać, reagować?
 • Problemy adaptacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i rozpoczynających naukę w kl. I szkoły podstawowej.
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.
 • Współpraca z uczniem agresywnym/procedury postępowania, współpraca z rodziną, szkołą, instytucjami wspomagającymi wychowanie. 
 • System motywacyjny w domu i w klasie.  
 • Konsekwencje psychologiczne rozwodu rodziców dla dzieci. Jak wspierać dzieci w rodzinach zrekonstruowanych (patchworkowych)?
 • Mój uczeń ma trudności – wsparcie emocjonalne dla ucznia przeżywającego kryzys psychologiczny.
 • Jak w szkole pomóc uczniowi przeżywającemu chorobę lub śmierć bliskiej osoby.
 • Konstruowanie zasad interwencji kryzysowych w szkole w przypadku śmierci/zdarzenia traumatycznego w społeczności szkolnej. (nowość!!)
 • Zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży.  
 • Rozwijanie motywacji do nauki, sposoby podnoszenia atrakcyjności zajęć, techniki uczenia się.
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu ścieżki kariery zawodowej.
 • Interpretacja opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Ryzyko dysleksji. Specyficzne trudności w uczeniu się.
 • Praca z uczniem z ADHD.
 • Warsztaty rozwoju kompetencji wychowawczych – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. (jedna grupa – 10 spotkań warsztatowych – X-XII 2018 r., Poradnia w Nakle nad Notecią).
 • Współpraca szkoły z rodzicami.
 • Wspieranie edukacji uczniów niepełnosprawnych z autyzmem i zespołem Aspergera: „Inne, trudne, niezrozumiałe” – Wstępne rozpoznanie zespołu Aspergera. Wsparcie rodziców uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Wspieranie edukacji uczniów niepełnosprawnych z niepełnosparwnością ruchową.
 • Wspieranie edukacji uczniów niepełnosprawnych z afazją.
 • Wspieranie edukacji uczniów niepełnosprawnych z wadą słuchu. Dobrze jest wszystko słyszeć – funkcjonowanie dziecka z wadą słuchu w szkole.
 • Wspieranie edukacji uczniów niepełnosprawnych z wadą wzroku. Trudności dydaktyczne dzieci z problemami wzrokowymi.
 • Wspieranie edukacji uczniów niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Znaczenie wczesnej interwencji logopedycznej i pedagogicznej dla udanego startu dziecka w procesie edukacji. 
 • Dojrzałość szkolna. Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole.
 • Diagnoza i terapia dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. 
 • Profilaktyka stresu i zapobiegania wypaleniu zawodowemu u nauczycieli.
 • Autorytet w zawodzie nauczyciela.

Psychoedukacja, pedagogizacja – prelekcje/warsztaty dla rodziców

Wytłuszczoną czcionką zaznaczono propozycje prelekcji i warsztatów ukierunkowanych na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa oraz priorytety KO  na rok szkolny 2019/2020.
 • Dopalacze – zagrożenia dla młodzieży.
 • Komputer, Internet – korzyści i zagrożenia dla dzieci. Prelekcja dla rodziców dzieci klas III-VI szkoły podstawowej.
 • Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – Negatywny wpływ zbyt wczesnego korzystania przez dzieci z komputera, internetu, tabletu. (nowość)
 • Czy na pewno tylko komputer? – warsztaty
 • „W słuchawkach na uszach człowiek jest zaślepiony”. Uzależnienie dzieci od słuchawek. (nowość)
 • Warsztaty dla ojców – „Zawód tata”.
 • „Agresja – objawy, przyczyny, sposoby zapobiegania i radzenia sobie”.
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.
 • „Dziecięce uczucia” – jak pomagać dziecku w radzeniu sobie z niechcianymi uczuciami.
 • Budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży. (nowość!!)
 • Jak pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie? (nowość!!)
 • „Mamo, tato boję się!” – jak pomagać dziecku oswoić to, co straszne i poradzić sobie z lękiem. 
 • Żałoba dzieci i młodzieży – co mogę zrobić?
 • Jak pomagać dziecku w nauce. Motywowanie do nauki.
 • Problemy adaptacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i rozpoczynających naukę w kl. I szkoły podstawowej.
 • Pomoc młodzieży w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu ścieżki kariery zawodowej.
 • Rola rodziców w konstruowaniu kariery zawodowej młodzieży w warunkach dynamicznych zmian na rynku pracy – rodzic jako doradca zawodowy. (nowość)
 • Co to znaczy być dobrym rodzicem? Jak skutecznie karać i nagradzać? Rola konsekwencji i jasnym zasad w wychowaniu.
 • Specyficzne trudności w uczeniu się – wczesne rozpoznanie ryzyka zaburzeń, objawy, praca z uczniem.
 • Jak pomóc dziecku z wadą wymowy?
 • Moje dziecko jest nadpobudliwe czy nazbyt aktywne – to co rodzice powinni wiedzieć o nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Specyficzne trudności w uczeniu się – wczesne rozpoznawanie ryzyka zaburzeń, objawy, praca z uczniem.
 • Jak pomóc dziecku z wadą wymowy?
 • Książka to nie kara – propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 • Bajka i baśń w życiu dziecka i w wspomaganiu jego rozwoju.(nowość!!)
 • Znaczenie wczesnej interwencji logopedycznej i pedagogicznej dla udanego startu dziecka w procesie edukacji.
 • Dojrzałość szkolna. Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole?
 • Wspieranie edukacji uczniów niepełnosprawnych (REALIZACJA PO ZEBRANIU GRUPY ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW W PORADNI):
  • z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • z afazją,
  • z wadą słuchu – Dobrze jest wszystko słyszeć – funkcjonowanie dziecka z wadą słuchu w szkole,
  • z wadą wzroku – Trudności dydaktyczne dzieci z problemami wzrokowymi,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej.

Psychoedukacja, pedagogizacja – prelekcje/warsztaty dla młodzieży

Wytłuszczoną czcionką zaznaczono propozycje prelekcji i warsztatów ukierunkowanych na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa oraz priorytety KO  na rok szkolny 2019/2020.
 • Cykl warsztatów dla uczniów – profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych dla gimnazjalistów kl. I- realizacja programu „Świadomie odmawiam”: moduł I – „Dlaczego młodzi sięgają po używki?”, moduł II – „Reklama – nacisk – uzależnienie”, moduł III – „Sztuka odmawiania – odmawiam – nie obrażam”.
 • Komputer, Internet – szansa i zagrożenia. 
 • Cyberprzemoc – jak nie dać się złapać w sieć….. 
 • Media społecznościowe, a relacje międzyludzkie.
 • Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym – profilaktyki zagrożeń w internecie-  Owieczki w sieci 
 • Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia (do wyboru – zajęcia integracyjne, zajęcia antystresowe, kształtujące umiejętności relaksacyjne, zajęcia przeciwdziałające agresji, zajęcia kształtujące umiejętności społeczne.
 • „Słuchanie, które może zaszkodzić”. (nowość)
 • Interwencja kryzysowa w zespole klasowym, w którym istnieje problem przemocy.(nowość!)
 • Między edukacją, a rynkiem pracy – tworzenie mapy przyszłości (uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (z badaniami i bez badań).
 • Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (z badaniami i bez badań).
 • Jak się uczyć? Techniki  uczenia się, aktywne metody pracy.
 • Bajkowe spotkania terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (nowość!)

ZAJĘCIA W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2019/2020 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Warsztaty Rozwoju Osobistego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. (Poradnia w Nakle)
 • „Zajęcia grupowe wspomagające rozwój dzieci kl. IV-VI – „Czy można polubić naukę?” (Poradnia w Nakle)
 • „Rozwój poprzez zabawę. Mamo, Tato bawmy się razem”. (Poradnia w Nakle)