Zespół do spraw orientacji szkolnej i zawodowej

Członkowie zespołu

Lider: mgr J. Rygielska (doradca zawodowy, surdopedagog).

Reszta zespołu: mgr M. Byczyńska (psycholog), mgr D. Przykucka (pedagog). Magdalena Sławińska (psycholog)

Prowadzone jest doradztwo zawodowe dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz w kształtowaniu u uczniów umiejętności racjonalnego wyboru kierunku i zawodu.

Zadania zespołu

Do zadań zespołu w szczególności należy:

  • pomoc szkołom w procesie przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
  • diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów,
  • udzielanie porad uczniom celem ułatwienia poznania własnej osobowości i określenia preferencji,
  • udostępnianie informacji o zawodach, typach szkół i sieci szkolnictwa,
  • udzielanie specjalistycznej pomocy uczniom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu.

Poradnictwo udzielane jest w formie indywidualnej lub grupowej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy Zespołu w ramach dyżuru pełnionego w danej placówce.