Ochrona Danych Osobowych – RODO

Informacja o zakresie i przetwarzaniu danych osobowych  w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1), Ustawa z 10.05.2018 r. O Ochronie Danych Osobowych poz. 1000

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią tel. 52 386 51 50 z oraz jej Filii w Szubinie ul. Kochanowskiego 1, 89-200 Szubin tel. 52 384 89 71, a także zasady, na jakich  się to odbywa.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią, 52 386 51 50.
  1. Przedstawicielem Administratora jest Ewa Burzyńska Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle, e-mail: dyrektor@ppppnaklo.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią  jest Monika Woźniak. Kontakt osobisty z inspektorem od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 te. 52 307 80 70 lub e-mail: kontakt@piodo.org.pl  adres do korespondencji: Polski Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Gdańska 66/8, 85-021 Bydgoszcz,.
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i wykorzystywane są w celu realizacji zadań statutowych Administratora (wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy Wprowadzającej Ustawę Prawo Oświatowe i aktów wykonawczych).
  1. Poradnia nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, poza podmiotami upoważnionymi z mocy prawa.
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji archiwalnej Poradni. Podmioty publiczne nie mają w tym zakresie swobody, przechowujemy Państwa dane tak długo, jak wymaga od nas tego prawo. W przypadku, gdy realizujemy zadania w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres określony w tej zgodzie.
  1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania. Realizacja pozostałych praw wynikających z RODO uzależniona będzie od indywidualnego stosunku prawnego. Informacje w tym zakresie wyjaśni Inspektor Ochrony Danych.
  1. Jeżeli Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie uniemożliwia realizację zadań statutowych Administratora.