Ojców to naszych obyczaj prastary…

„Z opłatkiem”
Oj­ców to na­szych oby­czaj pra­sta­ry,
Pol­skie­go kra­ju ma­lu­je do­sta­tek,
Sym­bol bra­ter­stwa, mi­ło­ści i wia­ry;
Świę­ty opła­tek.
Daw­niej po dwo­rach cha­dza­li kwe­sta­rze –
Przy nich ka­te­chizm po­wta­rza­ły dziat­ki,
I z Bo­żym sło­wem przy­no­si­li w da­rze
Bia­łe opłat­ki.
Lecz świat dzi­siej­szy, któ­ry w nic nie wie­rzy,
Co nie jest zło­tem, bo­gac­twem, do­stat­kiem,
Co – Boże od­puść – nie mówi pa­cie­rzy,
Gar­dzi opłat­kiem.
Ale my – czci­my, co oby­czaj świę­ci,
Czy ty za świa­tem, czy ja w na­szej cha­cie,
Więc ten opła­tek w do­wód mej pa­mię­ci
Przyjm, miły bra­cie.

                                                                                 Kajetan Kraszewski z Romanowa

 
Niech miłość, piękno i dobro staną się udziałem każdego człowieka.
Pięknych, Rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
Życzą Dyrektor oraz pracownicy
Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią

IMG_0664