Oferta

Oferta Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nakle nad Notecią | Strona poświęcona Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią

na rok szkolny 2021/2022

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Nakle n. Not., z Filią w Szubinie

Oferujemy pomoc w zakresie diagnozy, doradztwa, profilaktyki, terapii, którą adresujemy do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych z terenu powiatu nakielskiego oraz do dzieci nieobjętych formami wychowania przedszkolnego zamieszkujących powiat nakielski.

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne. Zapewniamy prawo do anonimowości i zachowania tajemnicy.

 Przyjęcie do Poradni następuje po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Druk zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej oraz w sekretariatach Poradni w Nakle i w Szubinie. W celu wydania opinii lub orzeczenia konieczne jest następnie złożenie odpowiedniego wniosku (do pobrania w sekretariatach).

Sekretariaty czynne są codziennie

 od poniedziałku do piątku w Nakle, w godz. 7:30 -15:30 / Szubin, w godz. 8:00 – 15:00.

 Informujemy, że niektóre formy terapeutyczne realizowane są w godzinach popołudniowych.

Zachęcamy również do kontaktów telefonicznych.

Obszary działań Poradni:

Diagnoza

 • Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych.
 • Diagnoza logopedyczna.
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej (badanie indywidualne w Poradni V-VIII).
 • Diagnoza uzdolnień.
 • Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
 • Diagnoza przyczyn problemów emocjonalnych i trudności wychowawczych.
 • Diagnoza dzieci z wadą wzroku, słuchu i z autyzmem.
 • Diagnoza opóźnień i zaburzeń rozwojowych dzieci.
 • Badania narządów zmysłów (wzroku i słuchu) na terenie Poradni.

Terapia i poradnictwo

 (formy grupowe będą realizowane w przypadku zmniejszenia zagrożenia epidemicznego)

 • Terapia pedagogiczna dla uczniów – szczególnie ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia psychologiczna i psychoterapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i trudności wychowawczych (indywidualna; grupowa)
 • Zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka (indywidualne i grupowe)
 • Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
 • Terapia i poradnictwo rodzinne.
 • Trening zastępowania agresji.
 • Poradnictwo w zakresie wyboru szkoły i zawodu.
 • Terapia indywidualna i grupowa dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Terapia Biofeedback.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (w tymz autyzmem) we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Integracji Społecznej Twój Przyjaciel.

Konsultacje, poradnictwo, mediacje w szkołach i placówkach oraz na terenie Poradni.

Interwencje kryzysowe. Konsultacje i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych.

Psychoedukacja, pedagogizacja, szkolenia,

w tym: SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

dla: PEDAGOGÓW/PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH; LOGOPEDÓW SZKOLNYCH, SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH, WYCHOWAWCÓW ORAZ NAUCZYCIELI UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

W ROKU SZKOLNYM 2021/22 nasze propozycje szkoleń i warsztatów

są ukierunkowane na wsparcie nauczycieli/rodziców/uczniów w związku z powrotem do nauczania stacjonarnego w czasie zagrożenia epidemicznego i jego konsekwencjami w postaci problemów emocjonalnych, nowych wyzwań edukacyjnych, skutków izolacji i zmian w funkcjonowaniu rodziny itp.

Szkolenia będą prowadzone głównie metodami zdalnymi (webinaria), natomiast warsztaty zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z pandemii COVID – 19.

Proponowane działania są zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa oraz priorytetami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/22

PROPOZYCJE DLA MŁODZIEŻY

 • „Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów(radzenie sobie ze stresem, reintegracja, wzmacnianie samooceny, komunikacja z innymi, trening wrażliwości)
 • „Wzmacnianie motywacji do nauki i rozwijanie zainteresowań”
 • „Młodzi Liderzy pomocy rówieśniczej”- cykl spotkań warsztatowych w Poradni, z młodzieżą z poszczególnych szkół ponadpodstawowych. (grupa nakielska, grupa szubińska)
 • Dyżury specjalistów Poradni w szkołach ponadpodstawowych (jednodniowe Punkty Konsultacyjne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli) – działanie w ramach ŚWIATOWEGO DNIA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI

(możliwa realizacja działań w ramach sieci współpracy i samokształcenia działających w Poradni, w ramach zajęć zorganizowanych DLA RADY PEDAGOGICZNEJ/GRUPY NAUCZYCIELI na terenie danej szkoły)

 • „Depresyjność dzieci i młodzieży – rozpoznawanie i pierwsze interwencje pomocowe”
 • „Zdrowie psychiczne wspieranie odporności młodego człowieka”
 • „Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu”
 • „Jak zintegrować na nowo zespół klasowy”
 • „Problemy i zagrożenia – ryzykowne zachowania uczniów (nadużywanie komputera, smartfonów)
 • „Rodzice angażujący się w życie szkoły – jak zapraszać do współpracy” – prelekcja

PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

 • „Jak radzić sobie z emocjami dziecka/nastolatka w aktualnej rzeczywistości z trudnościami adaptacyjnymi dziecka”
 • „Problemy i zagrożenia – ryzykowne zachowania uczniów” (nadużywanie komputera, smartfonów)
 • „Jak radzić sobie z własnymi emocjami w kryzysie
 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – cykl warsztatów 40 h
 • „Jak skutecznie budować autorytet rodzica…” – prelekcja
 • „Zawód tata” – cykl warsztatów

PONADTO PLANUJEMY:

 • Konferencję Powiatową: „Jak wspomagać dzieci i młodzież w kryzysie” – cz. III (wykłady), połączoną z debatą z przedstawicielami lokalnych mediów.
 • Dzień Bezpiecznego Internetu – działanie profilaktyczno-edukacyjne.
 • Konkurs dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami: „Moja świąteczna torebka na prezenty”.