Oferta 2023/24

ikona-ggr-oferta-green1-226x226OFERTA 2023/2024

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Nakle nad Notecią oraz Filii w Szubinie

Oferujemy pomoc w zakresie diagnozy, doradztwa, profilaktyki, terapii, którą adresujemy do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych z terenu powiatu nakielskiego oraz do dzieci nieobjętych formami wychowania przedszkolnego zamieszkujących powiat nakielski.

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Zapewniamy prawo do anonimowości i zachowania tajemnicy.

Przyjęcie do Poradni następuje po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka, osoby/placówki sprawującej pieczę zastępczą) lub pełnoletniego ucznia.

Druk zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej oraz w sekretariatach Poradni w Nakle i w Szubinie. W celu wydania opinii lub orzeczenia konieczne jest następnie złożenie odpowiedniego wniosku (do pobrania w sekretariatach).

Sekretariaty czynne są codziennie

od poniedziałku do piątku w Nakle, w godz. 7:30 -15:30 / Szubin, w godz. 8:00 – 15:00.

Informujemy, że niektóre formy terapeutyczne realizowane są w godzinach popołudniowych.

Zachęcamy również do kontaktów telefonicznych.

Obszary działań Poradni:

Diagnoza

 • Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych.

 • Diagnoza logopedyczna.

 • Diagnoza dojrzałości szkolnej (badanie indywidualne w Poradni V-VIII).

 • Diagnoza uzdolnień.

 • Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

 • Diagnoza przyczyn problemów emocjonalnych i trudności wychowawczych.

 • Diagnoza dzieci z wadą wzroku, słuchu i z autyzmem.

 • Diagnoza opóźnień i zaburzeń rozwojowych dzieci.

 • Badania narządów zmysłów (wzroku i słuchu) na terenie Poradni.

Terapia i poradnictwo

 • Terapia pedagogiczna dla uczniów – szczególnie ze specyficznymi trudnościami w nauce.

 • Terapia logopedyczna.

 • Terapia psychologiczna i psychoterapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i trudności wychowawczych (indywidualna; grupowa)

 • Zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka (indywidualne i grupowe)

 • Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla dzieci i młodzieży

 • Terapia i poradnictwo rodzinne.

 • Trening zastępowania agresji.

 • Poradnictwo w zakresie wyboru szkoły i zawodu.

 • Terapia indywidualna i grupowa dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 • Zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców.

 • Konsultacje, poradnictwo, mediacje w szkołach i placówkach oraz na terenie Poradni.

 • Interwencje kryzysowe. Konsultacje i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych.

 • Psychoedukacja, pedagogizacja, szkolenia,

w tym: SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

dla: PEDAGOGÓW/PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH; LOGOPEDÓW SZKOLNYCH, SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH, WYCHOWAWCÓW ORAZ NAUCZYCIELI UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Proponowane działania są zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa oraz priorytetami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/24

PROPOZYCJE DLA MŁODZIEŻY

 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów(radzenie sobie ze stresem, reintegracja, wzmacnianie samooceny, komunikacja z innymi, trening wrażliwości)

 • Świadomie odmawiam”- zajęcia na sześć godzin lekcyjnych, zajęcia z profilaktyki uniwersalnej.

 • Jak zmotywować się do nauki”.

 • Promocja zdrowia psychicznego i fizycznego i zdrowego stylu życia wśród młodzieży”, (profilaktyka uzależnień, zajęcia przeciwdziałające agresji, zajęcia kształtujące umiejętności interpersonalne i podnoszące samoocenę uczniów).

 • Zajęcia psychoedukacyjne i kształtujące umiejętności społeczne, zdolności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi”,

 • Zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych”.

 • Bajkowe spotkania” – spotkania bajkoterapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Dobry i zły dotyk” – zajęcia profilaktyczne o miejscach intymnych i mówieniu „nie” dla przedszkolaków i dzieci z klas nauczania początkowego

 • Autorski program interwencji kryzysowej w zespole klasowym , w którym istnieje problem przemocy rówieśniczej”

 • „W kręgu schematów”
 • Dyżury specjalistów Poradni w szkołach ponadpodstawowych (jednodniowe Punkty Konsultacyjne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli) – działanie w ramach ŚWIATOWEGO DNIA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI

(możliwa realizacja działań w ramach sieci współpracy i samokształcenia działających w Poradni, w ramach zajęć zorganizowanych DLA RADY PEDAGOGICZNEJ/GRUPY NAUCZYCIELI na terenie danej szkoły)

 • Depresyjność dzieci i młodzieży – rozpoznawanie i pierwsze interwencje pomocowe”

 • Strata i żałoba w życiu dzieci i młodzieży – jak diagnozować i wspierać”.
 • Nadpobudliwe, czy nieposłuszne – jak rozróżnić objawy ADHD od zachowań niepożądanych”.

 • Lekcja to przygoda. Katalog metod aktywizujących”.

 • Nie ma niegrzecznych dzieci, są tylko dzieci z niezaspokojonymi potrzebami…”

 • Trudności w nauce czytania i pisania” – (dla nowozatrudnionych nauczycieli)

 • Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Motywowanie dziecka do nauki”.

 • Rozpoznawanie dzieci – ofiar przemocy, jak im pomagać?”

 • Wiktymizacja u dzieci – skuteczna pomoc”.

 • Traumatyczne zdarzenia w życiu a osiągnięcia edukacyjne i funkcjonowanie w szkole”.

 • „Wpływ wysokich technologii na na rozwój mowy dziecka”.

 • Komunikacja z trudnym rodzicem”.

 • Wypalenie zawodowe – kiedy praca „boli”.

PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

 • Problemy i zagrożenia – ryzykowne zachowania uczniów” (nadużywanie komputera, smartfonów)

 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – cykl warsztatów 40 h

 • Jestem mądrym rodzicem – jak mówić żeby dzieci nas słuchały”?

 • Jak skutecznie budować autorytet rodzica…” – prelekcja

 • Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka”.

 • Rola rodziców w konstruowaniu kariery edukacyjno- zawodowej młodzieży w warunkach dynamicznych zmian na rynku pracy”.

 • Zawód tata” – cykl warsztatów

 • Żałoba – podstawowe informacje. Jak być z dzieckiem w żałobie, gdy się jest jego rodzicem/nauczycielem, pedagogiem…”

 • Budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży”.

 • Jak pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie?”

 • Postawy rodzicielskie, więzi emocjonalne wewnątrz rodziny i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka i rodziny”.

 • Jak konstruktywnie i efektywnie radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci”.

 • Moje dziecko jest nadpobudliwe czy nazbyt aktywne – to co rodzice powinni wiedzieć o nadpobudliwości psychoruchowej”.

 • Znaczenie wczesnej interwencji terapeutycznej dla udanego startu dziecka w procesie edukacji”.

 • Zamiast klapsów i superniani – jak skutecznie karać i nagradzać dzieci. Rola konsekwencji i jasnych zasad w wychowaniu”.

 • Stres rodzicielski – czy mam prawo mieć dość własnego dziecka? – jak sobie z tym radzić”.

 • Co to znaczy być dobrym rodzicem?, jakim jestem rodzicem?”

 • Konsekwencje psychologiczne rozwodu rodziców dla dzieci i młodzieży”.

 • Autyzm, zespół Aspergera- wczesne rozpoznawanie trudności rozwojowych u dzieci”.

 • Nastolatek a depresja. Kiedy szukać pomocy specjalistycznej dla dziecka”.

 • Dziecięce uczucia- jak pomagać dziecku w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami”.

 • Mamo, tato boję się! – jak pomagać dziecku oswoić to, co straszne i poradzić sobie z lękiem”.

PONADTO PLANUJEMY:

 • Konferencję Powiatową: „Uczymy się pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie – kontynuacja. Z perspektywy psychologii pozytywnej”.

 • Dzień Bezpiecznego Internetu – działanie profilaktyczno-edukacyjne.

 • Konkursy plastyczne:

  – Mikołajkowy – dla dzieci z niepełnosprawnościami, z terenu powiatu nakielskiego,

  – logopedyczny – dla dzieci uczestniczących w terapii logopedycznej na terenie Poradni oraz placówek oświatowych z terenu powiatu nakielskiego

  – z okazji Dnia Dziecka – dla dzieci z terenu powiatu nakielskiego.