O nas

Kierownictwo
Dyrektor PPPP w Nakle nad Notecią – mgr Joanna Rygielska – surdopedagog

Więcej informacji poniżej…

Kierownik Filii PPPP w Szubinie – mgr Lidia Lemańska – psycholog

Więcej informacji poniżej…

Kadra pedagogiczna
PSYCHOLODZY
mgr Aneta Buras-Walentowska – psycholog (Poradnia w Nakle)

mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończone szkolenie dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Ukończony Kurs Podstawowy Terapii Systemowej WTTS w Poznaniu, w trakcie realizacji wymagań koniecznych do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego, szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej, terapii zaburzeń emocjonalnych dzieci, interwencji kryzysowej, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami z spektrum autyzmu.

Zajmuje się diagnozą przyczyn trudności dzieci w uczeniu się, problemów rozwojowych dzieci, w tym diagnozą dzieci z zaburzeniami z spektrum autyzmu. Diagnozuje poziom gotowości do nauki w klasie I,  trudności emocjonalne i wychowawcze.  Prowadzi indywidualną i rodzinną  terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, a także terapię dzieci z deficytami rozwojowymi. Prowadzi spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

mgr Anna Glejzner-Trepkowska - psycholog (Poradnia w Nakle)
mgr Klaudyna Iwulska - psycholog (Poradnia w Nakle)

Ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej, uprawnienia pedagogiczne, studia podyplomowe – Wczesne Wspomaganie Rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnościami. Ukończony etap wstępny Studium Psychodynamicznego Socjoterapii i Psychoterapii dzieci i młodzieży. W trakcie szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dzieci i młodzieży.

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, pomocą psychologiczną, poradnictwem dla rodziców i nauczycieli.

mgr Bogna Hemmerling - psycholog (Poradnia Nakło)
mgr Dobrosława Jedynak – psycholog (Poradnia w Nakle)

psycholog, psychoonkolog, absolwentka Szkoły Pracy z Grupą Dziecięcą i Młodzieżową Polskiego Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie oraz Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego Sieć w Warszawie, ukończone kursy z zakresie interwencji kryzysowej.  Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami oraz pacjentami onkologicznymi.

W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną, przeprowadza interwencje kryzysowe w szkołach i domach dzieci i młodzieży, prowadzi szeroko rozumiane poradnictwo rodzinne, a także  prelekcje i warsztaty dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

mgr Lidia Lemańska – psycholog (Poradnia w Szubinie)

psycholog, ukończone studia magisterskie psychologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie diagnozy i orzecznictwa upośledzenia umysłowego w WSPS w Warszawie.

W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci  i młodzieży w wieku  od urodzenia do ukończenia  szkoły ponadgimnazjalnej oraz terapią uczniów w wieku wczesnoszkolnym.

mgr Aleksandra Nowicka – Martinez – psycholog (Poradnia w Szubinie)

psycholog, ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej, studia podyplomowe – Psychologia kliniczna dziecka, człowieka dorosłego oraz psychosomatyki i neuropsychologii. Ukończony kurs z zakresu terapii behawioralnej, warsztaty w zakresie  technik niewerbalnych, ), kurs z zakresu organizacji i udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Ukończone szkolenie dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.

W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną zwłaszcza w obszarze pomocy dziecku młodszemu, prowadzi szeroko rozumiane poradnictwo rodzinne, a także prelekcje i warsztaty dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

mgr Joanna Staniszewska – psycholog (Poradnia w Szubinie)

Do uzupełnienia…

mgr Magdalena Wencel - psycholog, psychoterapeuta (Poradnia w Nakle)

Psycholog, psychoterapeuta (Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie), ukończone studia magisterskie w zakresie psychologii (specjalność kliniczna), Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku na kierunku pedagogika specjalna – studia podyplomowe. Ukończone 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej.

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci  i młodzieży, pomocą psychologiczną, poradnictwem rodzinnym.

PEDAGODZY
mgr Danuta Andrzejewska – pedagog–terapeuta (Poradnia w Nakle)

pedagog – terapeuta, nauczyciel dyplomowany.

Diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się, autyzmu, zespołu Aspergera, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, predyspozycji i uzdolnień, problemów wychowawczych. Terapia indywidualna specyficznych trudności w uczeniu się, grupowa ogólnorozwojowa, poradnictwo, zajęcia warsztatowe oraz psychoedukacyjne dla młodzieży, nauczycieli i rodziców. Koordynator Sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych (grupa nakielska).

mgr Lucyna Bąk – pedagog – terapeuta (Poradnia w Nakle)

pedagog – terapeuta, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej, studia Podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki, szkolenie dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, Certyfikat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie upoważniający do wykonywania badań słuchu prowadzonych w ramach Systemu Powszechnego Badań Słuchu „Słyszę” oraz Komputerowego badania słuchu –  Screeningowy Audiometr Tonalny.

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną w tym przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, predyspozycji i uzdolnień, problemów wychowawczych. Prowadzi terapię indywidualną specyficznych trudności w uczeniu się, grupową ogólnorozwojową, poradnictwo, zajęcia warsztatowe oraz psychoedukacyjne dla młodzieży, nauczycieli i rodziców. Współorganizuje i współprowadzi grupę wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych.

.

mgr Małgorzata Borkowiak – tyflopedagog (Poradnia w Szubinie)

mgr pedagogiki, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i  tyflopedagogiki.  Przygotowanie do prowadzenia Sieci Współpracy.

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i terapią dzieci i młodzieży. Szczególną troską obejmuje dzieci z trudnościami wzrokowymi. Ponadto prowadzi  warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne  oraz prelekcje dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

mgr Blanka Burkwicz – pedagog-terapeuta, pedagog specjalny (Poradnia w Nakle)

Pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany. Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe – Diagnoza i terapia pedagogiczna. Ukończone studia podyplomowe – Integracja Sensoryczna – Terapia i Diagnoza SI. 

W Poradni zajmuje się: diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży: niepowodzenia edukacyjne, problemy wychowawcze, predyspozycje i uzdolnienia, dojrzałość szkolna. Poradnictwo dla rodziców i nauczycieli. 

mgr Joanna Rygielska – surdopedagog, doradca zawodowy (Poradnia w Szubine)

mgr pedagogiki o specjalności psychopedagogika, licencja doradcy zawodowego, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki. Ukończone szkolenie dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza z dysfunkcją słuchu. Przeprowadza szkolenia dla rodziców, nauczycieli z obszarów swojej pracy zawodowej. Pomaga młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w planowaniu ścieżki edukacyjno- zawodowej poprzez udzielanie  indywidualnych lub grupowych porad zawodowych.  Wykonuje przesiewowe, komputerowe badania wzroku i słuchu.

LOGOPEDZI
mgr Katarzyna Dombrowska – neurologopeda (Poradnia w Nakle)

mgr pedagogiki, specjalność: logopedia, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończone szkolenie dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Posiada Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów nr 01007/02/0073/2011 potwierdzający   wysokie kwalifikacje zawodowe

Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej o różnorodnej etiologii; prowadzi terapię logopedyczną dla dzieci z dyslalią, niedokształceniem mowy o typie afazji, niedokształceniem mowy na tle niepełnosprawności intelektualnej, terapię logopedyczną dla dzieci z autyzmem, jąkaniem, dysartrią, opóźnieniem rozwoju mowy; prowadzi zajęcia (prelekcje, wykłady) dla rodziców i nauczycieli; współorganizuje Grupę Wsparcia dla logopedów z gmin: Nakło nad Notecią Sadki, Mrocza. W terapii wykorzystuje różnorodne metody, materiały oraz pomoce dydaktyczne, a także programy komputerowe – „ Logopedia.”, „ Logo-Gry”.

mgr Magdalena Szczepańska – neurologopeda (Poradnia w Szubinie)

Jestem logopedą, neurologopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy na stanowisku logopedy oraz nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w szkołach podstawowych i przedszkolach. Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Integracyjnym zajmując się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej. Praca z dziećmi daje mi niezwykłą satysfakcję, a możliwość uczestniczenia w poznawaniu przez nie świata, sprawia mi dużo radości. Cały czas staram się rozwijać zawodowo i szukać nowych inspiracji do pracy poprzez odbywanie licznych szkoleń i kursów.

POZOSTALI SPECJALIŚCI
lek. Witold Bartkowiak - psychiatra (konsultant przy Zespole Orzekającym)

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

mgr Ewa Przybilińska – terapeuta (Poradnia w Szubinie)

mgr pedagogiki, specjalność nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalizacji: Rewalidacja Dzieci Niepełnosprawnych, Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom. Specjalista w zakresie metody korygowania nieprawidłowych zachowań dzieci C. Sutton.

W poradni prowadzi terapie indywidualne i grupowe dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, treningi umiejętności społecznych dla młodzieży z zespołem Aspergera. Wspomaga nauczycieli, wychowawców i rodziców w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych , prowadząc konsultacje i doradztwo w Poradni oraz na terenie szkół i przedszkoli. Prowadzi szkolenia z zakresu autyzmu, a także różnorodne działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

mgr Justyna Samolik-Falender - terapeuta (Poradnia w Nakle)
mgr Arkadiusz Szczepański – psychoterapeuta, (Poradnia w Nakle)

psychoterapeuta, socjoterapeuta, kwalifikacje uzyskane w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W pracy z młodzieżą prowadzi: psychoterapie indywidualną w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją, zajęcia warsztatowo-profilaktyczne (działania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej) realizowane na terenie szkół. W pracy z dziećmi prowadzi: treningi zastępowania agresji, grupowe zajęcia psychoedukacyjne i spotkania terapeutyczne. Udziela wsparcia rodzicom poprzez spotkania podwyższające kompetencje wychowawcze, współprowadzenie cyklicznych zajęć warsztatowych pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Prowadzi warsztaty, wykłady dla nauczycieli i rodziców o tematyce zachowań niepożądanych u dzieci i młodzieży.

Pracownicy administracji/obsługi
mgr Anna Koczur – Główny księgowy (Poradnia w Nakle)

Więcej informacji wkrótce.

Joanna Witkowska – Inspektor – kadry (Poradnia w Nakle)

Ukończyła studia na kierunku Administracja o specjalności obrót i zarządzanie nieruchomościami WSH-E we Włocławku, ukończone studia podyplomowe kierunek: Kadry i Płace w WSB w Bydgoszczy.

W Poradni – zakres czynności: sprawy kadrowe pracowników.

mgr Monika Cylkowska – Samodzielny referent – (w zastępstwie - Piotr Smentek), sekretariat (Poradnia w Nakle)
mgr Magdalena Grochowska – Samodzielny referent – sekretariat (Poradnia w Szubinie)

Więcej informacji wkrótce.

Barbara Świderska – obsługa (Poradnia w Nakle)

Więcej informacji wkrótce.

Ewa Brzykcy – obsługa (Poradnia w Szubinie)

Więcej informacji wkrótce.