Zespół orzekający

W Poradni funkcjonują zespoły orzekające, które na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka (po procesie diagnostycznym i na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i szkolnej) wydają:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (upośledzonej umysłowo, z wadami wzroku i słuchu, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi), zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie,
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się w siedzibie Poradni w Nakle nad Notecią w określone niżej poniedziałki w godzinach od 11.00 do 14.00.